2020/2021 වර්ෂය සඳහා ආපනශාලා

  පවත්වාගෙන යාම සඳහා ප්‍රසම්පාදන කැදවීම

  රුහුණ විශ්වවිද්‍යාල කාර්යය මණ්ඩලයට 2020/2021 වර්ෂ තුළදී ආහාරපාන සැපයීම සඳහා ආපනශාලා පවත්වාගෙන යාමට පිළිගත් ආයතන වලින් සහ පළපුරුදු පුද්ගලයින්ගෙන් 2021.02.12 දින ප.ව. 2.00 දක්වා ප්‍රසම්පාදන අයදුම්පත්‍ර භාරගනු ලැබේ. සේවා අවශ්‍ය කරන ආපනශාලා පහත දක්වා ඇත.

  more details

   


   

  Invitation for bids – University of Ruhuna

  Accelerating Higher Education Expansion and Development Project (AHEAD). Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Testing of Computer & Accessories, Laboratory Equipment and office Equipment for University of Ruhuna.

   


  © 2022 Department of Computer Science. All Rights Reserved.