2022/2023 වර්ෂය සඳහා ආපනශාලා පවත්වාගෙන යාම සඳහා ප්‍රසම්පාදන කැඳවීම

  රුහුණ විශ්වවිද්‍යාල කාර්යය මණ්ඩලයට 2022/2023 වර්ෂ තුළදී ආහාරපාන සැපයීම සඳහා සේවක ආපනශාලා අංක 01 පවත්වාගෙන යාමට සුදුස්සෙක් තෝරා ගැනීම සඳහා පිළිගත් ආයතන වලින් සහ පළපුරුදු පුද්ගලයින්ගෙන් 2022.03.15 දින ප.ව. 2.00 දක්වා මිල ගණන් කැඳවනු ලැබේ.

  වැඩි විස්තර


  Artificial Intelligence ideathon Competition “Evolution AI”

  It is with great plaeuspleasurere I inform you that the First Year Engineering Students of the 22nd Batch had participated in the island-wide Artificial Intelligence ideathon Competition “Evolution AI” organized by AIESEC at the University of Kelaniya and won the Championship competing with final year students from the University of Moratuwa, Kelaniya etc.

  The team members were

  1. Lakdinu De Silva
  2. Nisal De Zoysa
  3. Sachintha Liyanage
  4. Isuru Deshapriya
  5. Saiamirthan

  ChampionshipI


  Page 1 of 16

  © 2022 Department of Computer Science. All Rights Reserved.