රුහුණ විශ්වවිදයාලීයය සේවක ආපනශාලා අංක 01 පවත්වාසෙන යාම සඳහා ප්‍රසම්පාදන කැඳවීම

  රුහුණ විශ්වවිද්‍යාල කාර්යය මණ්ඩලයට 2024 මාර්තු 30 සිට වර්ෂයක්  වෙනුවෙන් ආහාරපාන සැපයීම සඳහා, සේවක ආපනශාලා අංක 01 පවත්වාගෙන යාමට සුදුස්සෙක්  තෝරාගැනීමට පිළිගත් ආයතනවලින් සහ පළපුරුදු පුද්ගලයින්ගෙන් 2024.03.19 වන දින ප.ව. 2.00 දක්වා මිලගණන් කැඳවනු ලැබේ.

  bid1

  bid2

   


  Calling application for the newly introduced UOR Tier 4 Star Award for Vice-Chancellor's Awards -2023

  "The Vice Chancellor's Awards Scheme' has been implemented by the University of Ruhuna to recognize, appreciate, and honor the outstanding contributions and accomplishments of academics and students in the fields of research, inventions, innovations, creative works, and international collaborations.

  1

  2

  3

  4


  Page 1 of 24

  © 2024 Department of Computer Science. All Rights Reserved.