රුහුණ විශ්වවිදයාලීයය සේවක ආපනශාලා අංක 01 පවත්වාසෙන යාම සඳහා ප්‍රසම්පාදන කැඳවීම

  රුහුණ විශ්වවිද්‍යාල කාර්යය මණ්ඩලයට 2024 මාර්තු 30 සිට වර්ෂයක්  වෙනුවෙන් ආහාරපාන සැපයීම සඳහා, සේවක ආපනශාලා අංක 01 පවත්වාගෙන යාමට සුදුස්සෙක්  තෝරාගැනීමට පිළිගත් ආයතනවලින් සහ පළපුරුදු පුද්ගලයින්ගෙන් 2024.03.19 වන දින ප.ව. 2.00 දක්වා මිලගණන් කැඳවනු ලැබේ.

  bid1

  bid2

   


   

  Calling application for the newly introduced UOR Tier 4 Star Award for Vice-Chancellor's Awards -2023

  "The Vice Chancellor's Awards Scheme' has been implemented by the University of Ruhuna to recognize, appreciate, and honor the outstanding contributions and accomplishments of academics and students in the fields of research, inventions, innovations, creative works, and international collaborations.

  1

  2

  3

  4


  Newsletter- Fostering Sustainable University-Industry Techno- Entrepreneurial Collaborations and Innovations in Asian Universities.

  This is the first edition of the FOUNTAIN newsletter, which has been prepared for the project called “Fostering Sustainable University-Industry Techno- Entrepreneurial Collaborations and Innovations in Asian Universities.” The initiative is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union. It is clear in today’s age of economic globalization that university education produces few research and innovation results, has little impact on industry and the community, and lacks well-developed cooperation between universities and industries.

  More Details


  Page 1 of 24

  © 2024 Department of Computer Science. All Rights Reserved.