ඉංජිනේරු පීඨය සදහා නවක සිසුන් ඇතුලත් කරගැනීම - 2019/2020

  Enrollment of new batch of Engineering Students 2019/2020

  රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයේ ඉංජිනේරු විද්‍යා උපාධි පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා 2019/2020 ප්‍රවේශ වර්ෂයට අදාලව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව මඟින් ඔබ ලියාපදිංචි කර ඇත.

  ඒ අනුව  නවක සිසුන් ඇතුලත් කර  ගැනීමේ කටයුතු 2021.03.09 දින පැවැත්වේ.

  Click here to download the Letter for students (Sinhala)

  Click here to download the Letter for students (English)


   

  Page 10 of 16

  © 2022 Department of Computer Science. All Rights Reserved.