දෙමළ, හින්දි, ප්‍රංශ, ජපන්, ජර්මන්, කොරියානු හා චීන භාෂා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලා -  අයදුම්පත් කැඳවීම

  වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න

   


   

  Book launching ceremony - සයිබර් පොහොට්ටු (Cyber Pohottu)

  An event organized by the Department of Sinhala, සයිබර් පොහොට්ටු (Cyber Pohottu), a collection of poetry of the 2019/2020 academic year 1000 level students of the Faculty of Humanities and Social Sciences, was launched on 29th March 2021. Senior Professor Sujeewa Amarasena, Vice Chancellor of the University of Ruhuna graced the event as the Chief Guest while the acclaimed critic Dhammika Bandara delivered the invited speech.

  Veteran artists Saman Lenin and Nilakshi Helapitiya, along with Ravi Royster and S.K. Methun, two popular artists in the field of experimental music added much glamour to the occasion. Distinguished guests including Professor Saman Chandana, Deputy Vice Chancellor, Professor Upali Pannilage, Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences, and other professionals representing various fields were present. The audience comprised university community, parents and invitees.

  More information.


  රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයීය සංස්කෘතික කේන්ද්‍රය විසින් මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ සාදර අනුග්‍රහය හා සහයෝගයෙන් සංවිධානය කරනු ලබන මාර්ගගත දේශන මාලාවේ හත්වෙනි පියවර 2021 මාර්තු 27 දින රාත්‍රී 8.00 සිට 10.00 දක්වා පැවැත්වේ.

  • Zoom Link

                   Meeting ID: 634 2188 5465          Passcode: 5L?6gjP6

   add


  6th China-Sri Lanka Joint Workshop on Monsoon Climate and Marine Environmental Resources

  6th China-Sri Lanka Joint Workshop on Monsoon Climate and Marine Environmental Resources was successfully concluded on 9th March 2021. The conference was conducted virtually and in person at the locations, China Sri Lanka Joint Center for Education and Research (CSL CER), University of Ruhuna, Sri Lanka and Ramada Pearl Hotel, Guangzhou, China. The conference was hosted by the South China Sea Institute of Oceanology (SCSIO), Chinese Academy of Sciences (CAS) and CSL CER of the University of Ruhuna.

  Leading contributors of this workshop were the scholars and officials attached to the University of Ruhuna, the National Aquatic Resources Research and Development Agency (NARA), Department of Meteorology, Bureau of International Cooperation of CAS, the South China Sea Institute of Oceanology (SCSIO) of CAS, the Alliance of International Science Organization (ANSO), the University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), Institute of Acoustics of CAS, South China Botanical Garden of CAS, Research Center for Eco-Environmental Sciences of CAS, the University of Western Australia and the University of Malaya, Malaysia.

  The inaugural session of the workshop held at the CSL CER was graced by the presence of the Vice Chancellor and Deputy Vice Chancellor of the University of Ruhuna, Dean of the Faculty of Fisheries and Marine Sciences & Technology and Dean of the Faculty of Science and Heads of the Departments of Faculty of FMST.

  Ms Priyangika Dharmasena Consulate General of Sri Lanka in Guangzhou, Director General of the South China Sea Institute of Oceanology, Prof. Lijuan Long and the Director of the CSL CER Prof Changsheng Zhang, Co-director of the CSL CER Prof. Tilak P D Gamage addressed the inaugural session. Scientists from China and Sri Lanka have shown a great interest in carrying out substantive cooperation of this nature under the platform of the CSL CER in future

   

  chinaLankaweb


  2021/2022 වර්ෂය සඳහා ආපනශාලා පවත්වාගෙන යාම සඳහා ප්‍රසම්පාදන කැඳවීම

  රුහුණ විශ්වවිද්‍යාල ක කාර්ය මණ්ඩලයට 2021/2022 වර්ෂය තුලදී ආහාරපාන සැපයීම සඳහා සේවක ආපනශාලා අංක 01 පවත්වාගෙන යාමට සුදුස්සෙකු තෝරා ගැනීම සඳහා පිළිගත් ආයතන වලින් සහ පළපුරුදු පුද්ගලයින්ගෙන් මිළ ගණන් කැඳවනු ලැබේ.

  වැඩි විස්තර


  Page 9 of 16

  © 2022 Department of Computer Science. All Rights Reserved.