සමාජවිද්‍යාව පිළිබඳ උපාධි පාධමාලාව - 2023/2024

    සමාජවිද්‍යාව  පිළිබඳ උපාධි පාධමාලාව - 2023/2024

    රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පීඨය මගින් හෙහෙයවනු ලබන ඉහත සඳහන් උපාධි පාඨමාළාවේ 9 වන කණ්ඩායම සඳහා සුදුසුකම්ලත් අපේකෂකයින්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

    වැඩිදුර විස්තර


    © 2024 Department of Computer Science. All Rights Reserved.