දැන්වීමයි

  රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය - මාතර

  පොල් විකිණීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම - වැල්ලමඩම පරිශ්‍රය

  රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ වැල්ලමඩම පරිශ්‍රයේ නෙලාගත් පොල් අස්වැන්න විකිණීම සඳහා ගැණුම්කරුවන්ගෙන් මිල ගණන් කැඳවනු ලැබේ.

  පොල් ගෙඩි ගණන

            පොල් මිලයට ගැනීම පිළිබඳ විස්තර

  854

  සම්පූර්ණ තොගයම මිලදී ගැනීම සඳහා මිල ගණන් ලබාදිය යුතුය

  මේ සඳහා කැමැත්ත දක්වන ගැනුම්කරුවන් පරීක්ෂාකර බලා 2021.12.03   පෙර මිල ගණන් සැපයීම කළ යුතුය.

  කොන්දේසි

  • පරීක්ෂා කිරීම සතියේ දිනවල පෙ.ව 8.30 සිට ප.ව 4.00 දක්වා
  • සම්පූර්ණ කරන ලද මිල ගණන් පත්‍රිකා ගැනුම්කරුගේ නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය සහිතව සකස්කර මුද්‍රා තබන ලද කවරයක බහා 2021/12/03 දිනට හෝ ප්‍රථම නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී, සාමාන්‍ය පාලන අංශයට ගෙනවිත් භාරදිය හැක.

   

  රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය

  2022 වර්ෂය සඳහා ආපනශාලා පවත්වාගෙන යාම සඳහා

  ප්‍රසම්පාදන කැඳවීම

  රුහුණ විශ්වවිද්‍යාල කාර්යය මණ්ඩලයට 2022 පෙබරවාරී 01 සිට වර්ෂයක් සඳහා ආහාරපාන සැපයීම සඳහා සේවක ආපනශාලා අංක 02 පවත්වාගෙන යාමට සුදුස්සෙක් තෝරා ගැනීම සඳහා පිළිගත් ආයතන වලින් සහ පළපුරුදු පුද්ගලයින්ගෙන් 2021.11.24 දින ප.ව. 2.00 දක්වා මිල ගණන් කැඳවනු ලැබේ.

   

  ලංසු පත්‍ර ලබා ගැනීම

  ආපසු නොගෙවන රු. 1000/- ක මුදලක් ලංසු ගාස්තු ලෙස රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ සරප් වෙත ගෙවා ලබාගත් ලදුපත ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරී (සාමාන්‍ය පාලන) වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අදාල විස්තර හා ලංසු පත්‍රිකා 2021.11.23 දින ප.ව. 3.00 දක්වා (කාර්යාල වේලාවන්හිදී) ලබාගත හැකිය.  විශ්වවිද්‍යාලය තුල ආපනශෘලා පවත්වාගෙන යාමට නුසුදුසු බවට විශ්වවිද්‍යාලය විසින් තීරණය කර ඇති කිසිදු ආයතනයකට හෝ පුද්ගලයකුට ප්‍රසම්පාදන අයදුම්පත් නිකුත් කරනු නොලැබේ.

   

  ලංසු භාර ගැනිම

  නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද ලංසු “මුල් පිටපත” සහ ”අනු පිටපත” වෙන වෙනම ලියුම් කවර දෙකක බහා නැවතත් එම ලියුම් කවර එක් ලියුම් කවරයක බහා එහි උඩ කෙළවරේ “සේවක ආපනශාලා අංක 02 සඳහා මිල ගණන් කැඳවිම - 2022” යනුවෙන් පැහැදිලිව සඳහන් කර 2021.11.24 වන දින ප.ව. 2.00 ට පෙර ලැබෙන සේ ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් “සභාපති, ප්‍රසම්පාදන කමිටුව, රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය, වැල්ලමඩම, මාතර” යන ලිපිනයට එවිය යුතුය.  නැතහොත් එම ලිපිනයේ ලේඛකාධිකාරී කාර්යාලයේ තබා ඇති අංක: 01 ටෙන්ඩර් පෙට්ටියට ගෙනවිත් බහාලිය හැකිය.  ප්‍රමාද වී හෝ අසම්පූර්ණව ලැබෙන ලංසු පත්‍ර ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

   

  ලංසු විවෘත කිරීම

  2021.11.24 වන දින ප.ව. 2.00 ට ලංසු වීවෘත කරනු ලැබේ.  එම අවස්ථාවට ලංසුකරුට හෝ ඔහුගේ බලයලත් නියෝජිතයෙකුට පෙනි සිටිමට අවසර දෙනු ලැබේ.  මේ පිළිබඳව වැඩි විස්තර සඳහා අංක: 041-2222681/82 දිගුව 12015 යන දුරකථන මගින් ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරී / සාමාන්‍ය පාලන ගෙන් විමසා දැන ගත හැකිය.

  සභාපති

  ප්‍රසම්පාදන කමිටුව

  රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය, වැල්ලමඩම. මාතර.

  2021.11.10


  CSL-CER Research grants for the young Scholars of Sri Lanka

  (Extended closing date - 15th November 2021)

  This research grant scheme will be open to young scientists of a public scientific R & D organizations in Sri Lanka to encourage research in collaboration between China and Sri Lanka, aiming to promote science and technology cooperation between China and Sri Lanka.

  More Details and Application (DPF)

  More Details and Application (DOC)


  Page 3 of 16

  © 2022 Department of Computer Science. All Rights Reserved.