2021/2022 වර්ෂය සඳහා ආපනශාලා පවත්වාගෙන යාම සඳහා ප්‍රසම්පාදන කැඳවීම

    2021/2022 වර්ෂය සඳහා ආපනශාලා පවත්වාගෙන යාම සඳහා ප්‍රසම්පාදන කැඳවීම

    රුහුණ විශ්වවිද්‍යාල ක කාර්ය මණ්ඩලයට 2021/2022 වර්ෂය තුලදී ආහාරපාන සැපයීම සඳහා සේවක ආපනශාලා අංක 01 පවත්වාගෙන යාමට සුදුස්සෙකු තෝරා ගැනීම සඳහා පිළිගත් ආයතන වලින් සහ පළපුරුදු පුද්ගලයින්ගෙන් මිළ ගණන් කැඳවනු ලැබේ.

    වැඩි විස්තර


    © 2022 Department of Computer Science. All Rights Reserved.