කුමාරතුංග මුනිදාස සූරීන්ගේ සමාජ, සංස්කෘතික දර්ශනය සහ වත්මන් අභියෝග

    රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයීය සංස්කෘතික කේන්ද්‍රය විසින් මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ සාදර අනුග්‍රහය හා සහයෝගයෙන් සංවිධානය කරනු ලබන මාර්ගගත දේශන මාලාවේ හත්වෙනි පියවර 2021 මාර්තු 27 දින රාත්‍රී 8.00 සිට 10.00 දක්වා පැවැත්වේ.

    • Zoom Link

                     Meeting ID: 634 2188 5465          Passcode: 5L?6gjP6

     add


    © 2022 Department of Computer Science. All Rights Reserved.