ඉංජිනේරු පීඨය සදහා නවක සිසුන් ඇතුලත් කරගැනීම - 2019/2020

  ඉංජිනේරු පීඨය සදහා නවක සිසුන් ඇතුලත් කරගැනීම - 2019/2020

  Enrollment of new batch of Engineering Students 2019/2020

  රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයේ ඉංජිනේරු විද්‍යා උපාධි පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා 2019/2020 ප්‍රවේශ වර්ෂයට අදාලව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව මඟින් ඔබ ලියාපදිංචි කර ඇත.

  ඒ අනුව  නවක සිසුන් ඇතුලත් කර  ගැනීමේ කටයුතු 2021.03.09 දින පැවැත්වේ.

  Click here to download the Letter for students (Sinhala)

  Click here to download the Letter for students (English)


  © 2022 Department of Computer Science. All Rights Reserved.