2023/2024 වර්ෂය සඳහා පහත සඳහන් ආපනශාලාවන් පවත්වාගෙන යාම සඳහා ප්‍රසම්පාද්‍න කැඳවීම.

    canteen


    © 2023 Department of Computer Science. All Rights Reserved.

    Convocation Registration 30th Convocation

    2023

    360 F 359139394 VfoSQ7pqa6V04NWtRqXBAXielnrciMM3