සංවර්ධන සැලසුම්කරණය පිළිබඳ පශ්චාද් උපාධි පාඨමාලාව - 2023/2024

  සංවර්ධන සැලසුම්කරණය පිළිබඳ පශ්චාද් උපාධි පාඨමාලාව - 2023/2024
  Master of Development Planning
  (SLQF 9 මට්ටම)


  රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාද් උපාධි අධයයන පීඨය මඟින් මෙහෙයවනු ලබන ඉහත සඳහන් උපාධි පාඨමාලාවේ පළවෙනි කණ්ඩායම සඳහා සුදුසුකම්ලත් අපේක්ෂකයන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

  Read More


  © 2024 Department of Computer Science. All Rights Reserved.