තනිකඩ හා විවාහක නිවාස සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

  දැන්වීමයි!

  වැල්ලමඩම සංකීර්ණයේ  තනිකඩ හා විවාහක නිවාස සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

  රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ වැල්ලමඩම පිහිටි තනිකඩ නිවාස හා විවාහක නිවාස සංකීර්ණවල දැනට පවතින හා ඉදිරි මාස 06 තුළ පුරප්පාඩු වීමට නියමිත නිවාස  සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

  • තනිකඩ නිවාස සඳහා අයදුම් කළහැකි කාර්ය මණ්ඩලය 
   • අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්
   • පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය සාමාජිකයින්
   • කළමණාකරණ සහකාර හා සමාන්තර ශ්‍රේණි වල සාමාජිකයින්
  • විවාහක නිවාස සඳහා අයදුම් කළහැකි කාර්ය මණ්ඩලය
   • A ශ්‍රේණියේ නිවාස සඳහා - අධ්‍යයන හා පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්
   • B ශ්‍රේණියේ නිවාස සඳහා - කළමනාකරණ සහකාර හා සමාන්තර ශ්‍රේණි සාමාජිකයින්
   • C ශ්‍රේණියේ නිවාස සඳහා - වැඩ සහයක හා සමාන්තර ශ්‍රේණි සාමාජිකයින්

  මේ සඳහා අවශ්‍ය අයදුම්පත් රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ සාමාන්‍ය පාලන අංශයෙන් කාර්යාල වේලාවන් තුළදී ලබාගත හැකි අතර සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් 2022.01.19  දින හෝ එදිනට පෙර භාරදිය යුතුය.

  දැනටමත් අයදුම්පත්‍ර භාර දී ඇති අයදුම්කරුවන් ද නැවත වරක් අයදුම්පත්‍ර යොමු කළ යුතුය.

  පී.ඒ. පියල් රේණුක

  නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී

  සාමාන්‍ය පාලන

  2021.12.29

   

  Application form

  රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය කාර්ය මණ්ඩල නිල නිවාස ලබා ගැනීම පිළිබඳ අයදුම්පත්‍රය

  01.අයදුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම  :  ……………………………………………………………………………………………………………….

  1. තනතුර : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  03.සේවය කරන අංශය :  …………………………………………………………………………………………………………………………….

  04.විශ්වවවිද්‍යාල සේවයට පත් වූ දිනය  :……………………………………………………………………………………………………….

  05.රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලයේ සේ සේවයට පත් වූ දිනය  :  ………………………………………………………………………………….

  06.රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයට ස්ථාන මාරුවී පැමිණියේ නම් කවදා සිටද  :  ……………………………………………………………

  07.උපන්දිනය  :  …………………………………………………………………………………

  08………………………………….දිනට වයස :  අවු  : ……………..  මාස  : ……………..  දින  : ………………..

  09.ඉදිරියට විශ්වවිද්‍යාලයේ සේවය කළ හැකි  කාල සීමාව :  අවු--- මාස

  1. ස්ථිර ලිපිනය

   දුරකථන අංකය ඊමේල් ලිපිනය

  1. ස්ථිර ලිපිනයෙ සිට වැල්ලමඩම කාර්යාලය ට ඇති දුර ප්‍රමාණය km

  12.තාවකාලික ස්ථානයක පදිංචිචිව සිටී නම් එම ලිපිනය

  1. එම තාවකාලික ලිපිනයෙ සිට වවැල්ලමඩම කාර් කාර්යාලයක ඇති දුර ප්‍රමාණය
  2. විවාහක අවිවාහක බව
  3. කලත්‍රයා රජයේ රැකියාවක නියුක්තව සිටීද
  4. කලත්‍රයා රැකියාව කරන ස්ථානය
  5. කලත්‍රයා රජයේ රැකියාවක  නියුක්ත ව සිටී නම් ඔහු ඇය රජයේ නිල නිවාස හිමිකම් ලබා තිබේද

   18.විවාහක නම් දරුවන් පිළිබඳව විස්තර

   නම වයස පාසල

  19.නිල නිවාසයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් ඇත්නම් ඒ පිළිබඳව විස්තර

  20.දැනට  ඔබ සතු නිවාසයක් තිබේද

  21.දැනට ඔබ පදිංචිව සිටිනුයේ කුලී නිවාසයක ද

   පසු පිටෙහි දක්වා ඇති ලිපි ලේඛන මේ සමග අමුණා ඇත

   මෙම අයදුම්පත්‍රයෙහි ඉහතින් සදහන් කර ඇති තොරතුරු සියල්ල සත්‍ය ඒවා බවත් නිවාස වෙන් කිරීමට පෙර එම් තොර තොරතුරු අසත්‍ය ඒවා බැව් ඔප්පු වුවහොත් මාගේ අයදුම් පත්‍රය ප්‍රතික්ෂේප වන බැව් මා හොඳ හැටි දන්නා බවත් යම් කිසි හෙයකින් මා හට නිවාසයක් වෙන් කිරීමෙන් පසුව වුවද මා සපයා ඇති තොරතුරු සාවද්‍ය යැයි ඔප්පු වුවහොත් එම නිවාසය මසක කාලයක් ඇතුළත නැවත ආපසු භාර දීමට සිදුවන බව මා හොඳ හැටි දන්නා බවත් මින් සහතික කරමි

  දිනය:………………………….                                                                                   ...........................................

                                                                                                                                    අයදුම්කරුගේ අත්සන                                            


  © 2022 Department of Computer Science. All Rights Reserved.