පොල් විකිණීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම - වැල්ලමඩම පරිශ්‍රය

  දැන්වීමයි

  රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය - මාතර

  පොල් විකිණීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම - වැල්ලමඩම පරිශ්‍රය

  රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ වැල්ලමඩම පරිශ්‍රයේ නෙලාගත් පොල් අස්වැන්න විකිණීම සඳහා ගැණුම්කරුවන්ගෙන් මිල ගණන් කැඳවනු ලැබේ.

  පොල් ගෙඩි ගණන

            පොල් මිලයට ගැනීම පිළිබඳ විස්තර

  854

  සම්පූර්ණ තොගයම මිලදී ගැනීම සඳහා මිල ගණන් ලබාදිය යුතුය

  මේ සඳහා කැමැත්ත දක්වන ගැනුම්කරුවන් පරීක්ෂාකර බලා 2021.12.03   පෙර මිල ගණන් සැපයීම කළ යුතුය.

  කොන්දේසි

  • පරීක්ෂා කිරීම සතියේ දිනවල පෙ.ව 8.30 සිට ප.ව 4.00 දක්වා
  • සම්පූර්ණ කරන ලද මිල ගණන් පත්‍රිකා ගැනුම්කරුගේ නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය සහිතව සකස්කර මුද්‍රා තබන ලද කවරයක බහා 2021/12/03 දිනට හෝ ප්‍රථම නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී, සාමාන්‍ය පාලන අංශයට ගෙනවිත් භාරදිය හැක.

  © 2022 Department of Computer Science. All Rights Reserved.