පොසොන් පෝය ධර්මදේශනාව ජුනි 25 දින හවස 6.00 සිට

    පොසොන් පෝය ධර්මදේශනාව ජුනි 25 දින හවස 6.00 සිට

    “පොසොන් පෝ දා සිදුවූ ඓතිහාසික දූත මෙහෙවර “

    IMG 20210624 WA0000


    © 2022 Department of Computer Science. All Rights Reserved.