අයදුම්පත් නැවත කැඳවීම - දෙමළ, ප්‍රංශ, ජපන්, ජර්මන්, කොරියානු හා චීන භාෂා

    අයදුම්පත් නැවත කැඳවීම - දෙමළ, ප්‍රංශ, ජපන්, ජර්මන්, කොරියානු හා චීන භාෂා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලා -2021

    වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න


    © 2022 Department of Computer Science. All Rights Reserved.