ජීවිතය දිනූ ව්‍යවසායකත්ව රහස් - මාර්ගගත කථිකාවත

    ජීවිතය දිනූ ව්‍යවසායකත්ව රහස් - ව්‍යාපාරික ඩඩ්ලි සිරිසේන

    රුහුණ සරසවි විද්‍යාර්ථයින් හා ආචාර්ය ප්‍රජාව සඳහා පවත්වන මාර්ගගත කතිකාවත.

    ජුනි 17 දින  ප.ව. 6.00 ට

    Dadly Sirisena


    © 2022 Department of Computer Science. All Rights Reserved.