නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම - 2019/2020 ප්‍රවේශය

    නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම - 2019/2020 ප්‍රවේශය

    2019/2020 ප්‍රවේශ වර්ෂය සඳහා නවක සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු පහත සඳහන් දිනයන්හිදී සිදු කිරීමට නියමිතව ඇත.

    අදාල සිසුන් සඳහා ලිපි පහත දැක්වෙන සබැඳි මගින් බාගත කරගන්න.

    වැඩි විස්තර


    © 2022 Department of Computer Science. All Rights Reserved.