විද්‍යා පීඨ බෞද්ධ සංගමය මගින් සංවිධානය කරන ධර්ම දේශනය

  විශේෂ ධර්ම දේශනය රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලශේ  විද්‍යා පීඨ බෞද්ධ සංගමය මගින් සංවිධානය කරන ධර්ම දේශනයක් 2021 ජුලි 16 දින ප. ව. 8.00 සිට 9.00 දක්වා Zoom මඟින් පැවැත්වේ.

  ඔබ  සැමට ආරාධනා 

  https://learn.zoom.us/j/67909977688?pwd=TDhIdU1kNFVtZ2ttL3U0UFp2RStKZz09

  Meeting ID: 679 0997 7688 Passcode: .y8rhHJs

   

  DharmaDeshanaya


  © 2022 Department of Computer Science. All Rights Reserved.