පුරප්පාඩු - රුහුණ විශවවද්‍යාලය

    පුරප්පාඩු - රුහුණ විශවවද්‍යාලය

    මෙම විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරප්පාඩු වී පවතින පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා  2021.10.29 දින තෙක් අයදුම්පත් බාරගනු ලැබේ.

    වැඩි විස්තර

    අයදුම්පත


    © 2022 Department of Computer Science. All Rights Reserved.