HOME

Fourth Academic Sessions- 2007

Oral presentations |Poster Session

Oral Presentations

1 රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලයේ අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවක භවතුන් වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා ගැනීමට බලපෑ හේතු අධ්‍යයනය කිරීම සහ ඒවා පාලන‍ය කර ගැනීමට ගත හැකි විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ අධ්‍යයනක්

H.A.N.Devika,P.A.P.Renuka1,Ranjith Senarathna2

1.Academic Establishment Branch,University of Ruhuna.

2.Vice Chancellor office,University of Ruhuna.

 

2 Inflation and economic growth: a case study of Sri Lanka

W I C S Chandika Gunasinghe

Department of Economics, Faculty of Humanities & Social Sciences, University of Ruhuna.

3 Effect of feeding regime on growth, digestibility and excretion of purine derivatives in goats

R A U J Marapana and T Seresinhe

Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Ruhuna, Mapalana,
Kamburupitiya.

4 Design of a two-phase digester system to ptimize biogasification of rice straw

S Wtjetunga, K D N Weerasinghe, N E Punchihewa and G Y Jayasinghe

Department of Agricultural Engineering, Faculty of Agriculture, University of Ruhuna, Mapalana,
Kamburupitiya.

5 Selection of the raw material for efficient distillation of cinnamon leaf oil

C P Rupasinghe, K D N Weerasinghe and K M S Kodikara

Department of Agricultural Engineering, Faculty of Agriculture, University of Ruhuna, Mapalana,
Kamburupitiya

6 Screening of papaya cultivars against anthracnose disease caused by Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. and Sacco

K L Wasantha Kumara1 and R D Rawal2

1. Department of Agricultural Biology, Faculty of Agriculture, University of Ruhuna, Sri Lanka

2. Divisionof Plant Pathology, Indian Institute of Horticultural Research, Hessaraghatta, Bangalore,
560089, India

7 The response of Napier-Clone 13 (Pennisetum purpureum) to three types of organic manure grown in a simulated sub-canopy environment

D Senaratne, T Seresinhe and V L R Gamage

Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Ruhuna, Mapalana,
Kamburupitiya

8 Impact of human intervention on soil degradation in the Nilwala Project

B C Be Walpola1, S D Wanniarachchi1, K K I U Arunakumara2 and U Wickramasinghe2

1. IDepartment of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Ruhuna, Mapalana,
Kamburupitiya

2. Department of Crop Science, Faculty of Agriculture, University of Ruhuna, Mapalana, Kamburupitiya.

9 Micro propagation of sugarcane (Saccharum officinarum L.) through auxiliary buds

P S \Varakagoda, S Subasinghe, D L C Kumari and T S Neththikumara

Department of Crop Science, Faculty of Agriculture, University of Ruhuna, Mapalana,
Kamburupiti ya

10 Development of a cost-effective basal medium for in-vitro propagation of Anthurium (Anthurium andreanum) as an alternative for Murashige and
Skoog (MS) medium

K M C Fernando and S Subasinghe

Department of Crop Science, Faculty of Agriculture, University of Ruhuna, Mapalana,
Kamburupitiya

11 Effects of supplementation of diets containing high levels of rice bran with microbial phytase on the performance of broiler chicken

N S B M Atapattu and V L R Gamage

Department of Animal Science, Faculty Agriculture, University of Ruhuna, Mapalana,
Kamburupitiya.

12 Effect of temperature-time combination and carbon dioxide concentration on inactivation of microorganisms in chilled pasteurized cow milk

N M N K Narayana1 and K F S T Silva2

1. Department. of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Ruhuna, Mapalana,
Kamburupitiya

2. Department. of Animal Science, Faculty of Agriculture, University ofPeradeniya, Peradeniya.

13 An improved technique of rainfall analysis: a case study in Mapalana catchment

C M Navaratne, K D N Weerasinghe and C Rathnayake

Department of Agricultural Engineering, Faculty of Agriculture, University of Ruhuna, Mapalana, Kamburupitiya

14 Export market of lobsters in Sri Lanka, with special reference to slipper lobsters

D N Koralagama1, O Amaraslnghe1 and S Jayakody2

1. Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Ruhuna, Mapalana, Kamburupitiya

2. National Aquatic Research and Development Agency (NARA), Crow Island, Colombo 15

15 Production of Bael fruit (Aegle marmelos) pulp based intermediate moisture product

N D Liyanaduragc1, V Wijeratne1 and T D W Siriwardena2

1. Faculty of Agriculture, University of Ruhuna, Kamburupitiya

2. Food Research Unit, Department of Agriculture, Gannoruwa, Peradeniya.

16 Comparative study of wetting patterns of drip emitters developed for microirrigation systems

W M K Peries, C P Gunasena, C M Navaratne

Department of Agricultural Engineering, Faculty of Agriculture, University of Ruhuna, Mapalana, Kamburupitiya

17 Oocyte cryopreservation - a cost effective method

D M Y Amarasinghe, T R Weerasooriya, and I M R Goonewardene

Department of Obstetrics & Gynaecology and Department of Anatomy, Faculty of Medicine, University of Ruhuna,Galle

18 Long term zinc supplementation in improving growth of adolescents: zinc alone or with iron?

Manjula Hettiarachchi1, Chandrani Llyanage12, PHN Suranga1, LAS Dharmapriya1

1. Nuclear Medicine Unit

2. Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, University of Ruhuna, Galle.

19 Participatory approach of competitive advantage (PACA) for local economic development in Sri Lanka: the case of the coir industry in Southern Sri Lanka

GT Wasantha Sriyani

Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Management & Finance, University of Ruhuna, Matara.

20 Scrambled merchandising to upgrade the retailing sector in Sri Lanka

A C Karunaratna and H S C Perera

Faculty of Management & Finance, University of Ruhuna, Matara

21 Co-branding and quality judgments: exploring the impact of co-branding on quality judgments

C V Rathnayake and H S C Perera

Faculty of Management & Finance, University of Ruhuna, Matara

22

Mosquito Repellent Compounds from the Seeds of Nigella sativa L (Black cumin)

Vajira P Bulugahapitiya and Pandula T Kirinde Arachchige

Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Ruhuna, Matara

23 Infestations of root-knot ematodes,Meloidogyne species, associated with selected vegetable crops in Matara District in Sri Lanka.

W.T.S.Dammini Prernachandra1, A.H.P. Lasanthi2, K.H.M.A. Deepananda1 and R.C. Jayasinghe3

1. Department of Zoology, University of Ruhuna, Matara

2. DepaJiment of Fisheries and Aquatic
Resources, District Office, Malara.

3. Department of Agriculture, District Office, Matara.

24 Biology and control of Liposcelis bostrychophila (Badonnel) (Insecta: Psocoptera) a newly recorded insect pest on herbal materials prepared for the export market.

H C E Wegiriya1, B A N Indika1and C Edirisinghe2

1. Department of Zoology, Faculty of Science, University of Ruhuna, Matara

2. Rural Enterprise Network, High Level Road, Colombo.

25 Influence of N-nitrate pollutant on development of endemic common arboreal frog Polypedates cruciger (Amphibia: Rhacophoridae)

B M A R Balangoda1, K H M A Deepananda1&2 and H C E Wegtriya1

1. Department of Zoology, Faculty of Science, University of Ruhuna, Matara

2. Department of Fisheries and Aquaculture, Faculty of Fisheries and Marine Sciences and Technology, University
of Ruhuna, Matara.

26 Preliminary investigation on anthropogenic impacts on the water quality and biota of "Madola" stream, Hiyare, Galle

W A H P Guruge1, N J De S Amarasinghe1 and K G R Dharmasiri2

1. Department of Zoology, Faculty of Science, University of Ruhuna, Matara

2. Department of Inland Revenue, Colombo 2

27 Metal accumulation and its spatio-temporal variation in Negombo and Rekawa lagoons of Sri Lanka

H B Asanthi1, E Gomez2, C Aliaume3, G Lasserre3, C Caseuas2 and P R T Cumaranatunga1

1. Faculty of Fisheries and Marine Sciences and Technology, University of Ruhuna, Matara.

2. Departement Sciences de I'Environnement et Sante Publique, Montpellier, France.

3. Laboratoire Ecosystemes Lagunaires, Universite Montpellier 2, ontpellier, France

28 Dechlorination of carbon tetrachloride by ferrous ion associated with
iron oxide nano particles

R A Maithreepala1 and R A Doong2

1. Department of Limnology, Faculty of Fisheries and Marine Sciences & Technologies, University of Ruhuna, Matara

2. Department of Environmental Molecular Science, National Tsing Hua University, Hsinchu, 30013, Taiwan (R. O. C)

Poster Session

29 Effects of dietary physical form on performance and water intake of broiler chicken

P K Lal and N S B M Atapattu

Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Ruhuna, Mapalana, Kamburupitiya.

30 Validation of infrared moisture meter to determine moisture contents of poultry litter materials

C Rathnayaka1, N S B M Atapattu2 and K P Wickramasinghe

1. Department of Agricultural Engineering, Faculty of Agriculture, University of Ruhuna, Mapalana, Kamburupitiya

2. Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Ruhuna, Mapalana, Kamburupitiya.

31 Water consumption pattern of laying hens under hot humid conditions

N S B M Atapattu and V L G Gamage

Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Ruhuna, Mapalana, Kamburupitiya

32 Soil seed bank dynamics of selected wet and dry forests in Southern Sri Lanka

M K T K Amarasinghe, P A Sunil and R Senaratne

Department of Crop Science, Faculty of Agriculture, University of Ruhuna, Mapalana, Kamburupitiya.

33 Relationship between the leaders' behaviour and employee morale of the private sector banking organizations in Sri Lanka

G T Wasantha Sriyani

Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Management and Finance, University of Ruhuna, Matara.

34 විශ්වවිද්‍යාල පද්ධති තුළ ගුරු ශිෂ්‍ය සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීම

Dept of Management and Entrepreneurship, University of Ruhuna